က်ေနာ့္ေစတနာနဲ႔ဆႏၵ

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား . . . က်ေနာ္ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ CAD Software ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုသုတေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ေ၀မွ်ေစခ်င္တာပါ။ က်ေနာ့္မွာ ရိွတာကေတာ့ AutoCAD အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ သိခ်င္တာ၊ ေမးခ်င္တာေလးေတြရိွရင္ က်ေနာ္သိတာ၊ တတ္တာေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ AutoCAD နဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းအတြက္ က်ေနာ္တတ္ႏိုင္တာေလးကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခ်င္တာပါ။ ေနာင္ကိုလဲ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေလးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေလးေတြ၊ AutoCAD eBooks ေတြ၊ Engineering eBooks ေတြ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .

ေလးစားစြာျဖင့္
WISE GUY
(wiseguy.edu@gmail.com)

Thursday, June 26, 2008

AutoCAD Short-cut KeysCTRL+A - Selects ALL objects in drawing
CTRL+B - Toggles Snap
CTRL+C - Copies objects to Clipboard
CTRL+D - Toggles coordinate display
CTRL+E - Cycles through isometric planes
CTRL+F - Toggles running object snaps
CTRL+G - Toggles Grid
CTRL+H - Toggles PICKSTYLE on/off
CTRL+J - Executes last command
CTRL+L - Toggles Ortho mode
CTRL+N - Creates a new drawing
CTRL+O - Opens existing drawing
CTRL+P - Prints current drawing
CTRL+R - Cycles layout viewports
CTRL+S - Saves current drawing
CTRL+T - Toggles Tablet mode
CTRL+V - Pastes data from Clipboard
CTRL+X - Cuts objects to Clipboard
CTRL+Y - Repeats last action
CTRL+Z - Reverses last action
CTRL+[ - Cancels current command - forget this - use escape key
CTRL+\ - Cancels current command - forget this - use escape key
F1 - Displays Help
F2 - Toggles text window on/off
F3 - Toggles OSNAP
F4 - Toggles TABMODE
F5 - Toggles ISOPLANE
F6 - Toggles COORDS
F7 - Toggles GRIDMODE
F8 - Toggles ORTHOMODE
F9 - Toggles SNAPMODE
CTRL+0 - Clean Screen
CTRL+1 - Properties
CTRL+2 - Design Center
CTRL+3 - Tool Palettes Window
CTRL+4 - Sheet Set Manager
CTRL+5 - Info Palette
CTRL+6 - dbConnect
CTRL+7 - Markup Set Manager
CTRL+8 - QuickCalc
CTRL+9 - Command Line on/off

Read More...